www.deangmo.go.th

เมนูทั่วไป

ภายในหน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

  สถิติเว็บไซด์ Warning: str_pad() expects parameter 4 to be long, string given in /home/optionco/domains/deangmo.go.th/public_html/counter.php on line 36 Warning: str_pad() expects parameter 4 to be long, string given in /home/optionco/domains/deangmo.go.th/public_html/counter.php on line 47 Warning: str_pad() expects parameter 4 to be long, string given in /home/optionco/domains/deangmo.go.th/public_html/counter.php on line 55
  Page :
  Today :
  Total :

 • Online: 1 user(s)

ผู้บริหาร

  นายสมชาย  สายเสมา
  นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

มุมสนทนา

แผนอัตรากำลัง

กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

แผนอัตรากำลัง  3  ปี

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2552 -2554

 

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

อำเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

เรื่อง  การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2552-2554) ขององค์การบริหารส่วนตำบล

…………………

                ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี  มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ 2552-2554 ในคราวประชุมคณะกรรมากรพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ 9/2551  เมื่อวันที่  26  กันยายน 2551 ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ไปแล้ว  นั้น

                เพื่อให้การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การกำหนดตำแหน่งและระดับพนักงาน                  ส่วนตำบลเป็นไปตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2545  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 24 ตุลาคม  2545

อาศัยอำนาจ  ตามข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี               เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545  องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ  จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3  ปี  ปีงบประมาณ               2552-2554  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ ณ วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2551

 

                                                                                                   สมชาย   สายเสมา

                                                                                             (นายสมชาย   สายเสมา)

                                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

 

 

 

 

 

 

 

8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

                ตามข้อ 8.2 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ  ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของภารกิจที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยต้องใช้อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลเพิ่มขึ้น  จำนวน 2 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  บุคลากร  และตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพื่อคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิภาพ  และสามารถนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี  ได้ดังนี้

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ( 2552 – 2554 )

ส่วนราชการ

กรอบอัตรากำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2552

2553

2554

2552

2553

2554

นักบริหารงาน อบต.  7

สำนักงานปลัด อบต.

นักบริหารงานทั่วไป  6

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6

นักพัฒนาชุมชน 3-5/6

บุคลากร   3-5/6

เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5

 

1

 

1

1

1

-

1

1

 

1

1

1

-

1

 

1

 

1

1

1

-

1

 

1

 

1

1

1

1

1

 

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

+1

-

 

 

ส่วนการคลัง

นักบริหารงานคลัง 6

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5

เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4/5

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5

 

1

1

1

-

 

1

1

1

-

 

1

1

1

-

 

1

1

1

1

 

-

-

-

-

 

-

-

+1

-

 

-

-

-

+1

 

ส่วนโยธา

นักบริหารงานช่าง 6

นายช่างโยธา 2-4/5

 

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

1

1

 

-

-

 

 

-

-

 

-

-

 

(ว่าง)

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักบริหารการศึกษา 6

นักวิชาการศึกษา 3-5/ 6

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

(ว่าง)

 

รวม

12

11

12

14

 -

+1

+2